Zásady ochrany osobních údajů – ShiftMob

Správce osobních údajů

Ivar ID Poděbrady, s.r.o.

Bílkova 127

290 01 Poděbrady

IČO: 11821434

zapsaná v OR vedeném u MS v Praze, v oddílu C, vložce č. 354929
e-mail: podpora@ivarpodebrady.cz
tel.: +420 603 599 920

V souvislosti s poskytováním služby aplikace ShiftMob – Ivar naše firma v pozici správce osobních údajů zpracovává (tj. zejména shromažďuje, ukládá a užívá) v níže uvedeném rozsahu osobní údaje uživatelů, a to vždy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 216/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Tyto zásady zpracování osobních údajů poskytují uživatelům ShiftMob – Ivar ucelenou představu o způsobech, jakými dochází ze strany naší firmy ke zpracování osobních údajů, stejně jako o právech uživatelů jakožto subjektů osobních údajů. Uvedené zásady naplňují podmínky informační povinnosti dle čl. 13 GDPR.

Základní pravidla zpracování

Osobní údaje uživatelů jsou:

 • zpracovávány vždy korektně a zákonným a transparentním způsobem
 • shromažďovány pro určité a legitimní účely
 • přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány
 • uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu nikoliv delší, než je nezbytné ve vztahu k relevantnímu účelu zpracování
 • zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů.

Rozsah zpracování osobních údajů

V souvislosti s výše popsanými právními základy zpracování zpracovává naše firma následující osobní údaje uživatelů:

 • jméno, přezdívka, případně příjmení

Tyto osobní údaje jsou nezbytné k řádném poskytování služby aplikace ShiftMob – Ivar a bez jejich poskytnutí není možné službu ShiftMob – Ivar využívat v plném rozsahu.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány zpravidla na základě souhlasu subjektů údajů.

 • další informace týkající se uživatele či třetích osob, jež jsou nezbytné pro řádné poskytování služeb aplikace ShiftMob – Ivar ze strany naší firmy nebo dobrovolně poskytnuté uživatelem

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě právních titulů souvisejících s povahou osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů uživatelů je poskytování služeb aplikace ShiftMob – Ivar, které zahrnují zejména užívání aplikace pro náhled na plán směn a některé další úkony v rámci systému Shiftmaster.

Práva subjektu údajů

Uživatel jakožto subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů ze strany naší firmy práva přiznaná právními předpisy. Jedná se o:

 • Právo na přístup k osobním údajů. Uživatel je oprávněn od naší firmy získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Uživatel má též právo, aby naše firma jakožto správce bez zbytečného odkladu opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má uživatel právo kdykoliv doplnit.
 • Právo na výmaz. Na základě žádosti uživatele a za splnění podmínek dle GDPR je naše firma povinna vymazat a zlikvidovat osobní údaje, které k žádajícímu uživateli zpracovává.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů. V případech určených právními předpisy má uživatel právo, aby naše firma omezila zpracování jeho osobních údajů. Navíc má uživatel právo vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů. Uživatel je oprávněn získat od naší firmy osobní údaje, které nám poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto osobní údaje může uživatel následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je naše firma s jiným správcem předal.

Bude-li uživatel jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným naší firmou, může nás kontaktovat na mailové adrese podpora@ivarpodebrady.cz